Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/2003

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. 'Ελεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

Έλληνες υπήκοοι:

1. Αίτηση - δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3. Δύο φωτογραφίες.

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

5. Πιστοποιητικό Εργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/85 (θεωρημένο από τον επόπτη).

6. Δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο (επίδειξη).

Ξένοι υπήκοοι:
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει όλα τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής στην Ελλάδα.

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

4. Πιστοποιητικό εργασίας (θεωρημένο από τον επόπτη Εργασίας για προϋπηρεσία στην Ελλάδα). Η προϋπηρεσία στο εξωτερικό απαιτεί πιστοποιητικό εργασίας με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και θεώρηση από αρμόδια αρχή Κράτους έκδοσης (ΕΕ) ή επικύρωση.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο Ελληνικό τίτλο.

Νομικό πλαίσιο:

Ν. 1575/85.

Κόστος:

Παράβολο Δημοσίου Ταμείου είκοσι εννέα και πενήντα (29,50) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης ισχύος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο