Παρασκευή, 27/01/2023
A- A A+
 
 
 

Υπαγωγή έργων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Περιγραφή:

Η διαδικασία αφορά έργα που κατατάσσονται στην 4η ομάδα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011).

Ειδικότερα αφορά τα έργα:

Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9».

Α/Α 8 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13,D14 και D15)».

Α/Α 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)».

Α/Α 10 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασίες R12)».

Α/Α 12 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα».

Α/Α 15 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)».

Α/Α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (εργασία R5)».

Α/Α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση β)έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα ii) για υδάτινα συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθ. 7 του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση».

Α/Α 22 «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)».

Η Αίτηση υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ. με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και ακολουθούνται τα εξής βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας:

 1. Έλεγχος της πληρότητας των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 4 της Υ.Α. 171914/2013 [ΦΕΚ 3072/Β΄/03.12.2013].
 2. Αν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις του φακέλου ο υποβληθείς φάκελος επιστρέφεται στον κύριο του έργου εντός 10 εργάσιμων ημερών, συνοδευόμενος από έγγραφη αιτιολόγηση στην οποία θα καταγράφονται και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.
 3. Αν διαπιστωθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση ή μη της απόφασης Υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ.
 4. Στις περιπτώσεις που συνυποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έκδοση ή μη επιπρόσθετων όρων με απόφαση Περιφερειάρχη, οι οποίοι ενσωματώνονται στις Π.Π.Δ. του έργου.
Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση – δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από τον φορέα του έργου ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν μελετητή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της Υ.Α. με αριθ. 171914/2013 [ΦΕΚ 3072/Β΄/03.12.2013].
 2. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου σε κατάλληλη κλίμακα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου.
 4. Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη.
 5. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην πράξη υπαγωγής.(Στην περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους δεν απαιτείται γνωμοδότηση.)
 6. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης για τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών (Εξαιρουμένων των υφιστάμενων έργων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους).
 7. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για την μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων, μόνο για τις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.
 8. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος Δ που ζητείται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ, της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετους όρους σχετικά με την μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς (Δεν απαιτείται η εν λόγω γνωμοδότηση για υφιστάμενα έργα που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.)
 9. Αν το έργο βρίσκεται εντός περιοχής δικτύου ΝΑTURA 2000 απαιτείται ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σύμφωνα με την με αριθ. Υ.Α. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/β΄/27.09.2013).
 10. Σε περίπτωση έργου για το οποίο έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίηση αυτής.

Ο Φάκελος που συνοδεύει την Αίτηση Υπαγωγής του έργου υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.

 

Νομικό πλαίσιο:

 1. Υ.Α. 171914/2013 [ΦΕΚ 3072/Β΄/03.12.2013]. «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της ομάδας4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του Παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 2. Υ.Α. αριθ. 52983/1952/2013 [ΦΕΚ 2436/Β’/27.09.2013] «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»Υ.Α. αριθ. 1958/13.01.2012 [ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012] «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».
 3. Νόμος υπ’αριθ. 3982/2011 [ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011] «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
 4. Νόμος υπ’αριθ. 4014/20.09.2011 [ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011] «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»

 

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός 20 ημερών η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση ή μη απόφασης Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, εφόσον ο φάκελος που θα κατατεθεί είναι πλήρης.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπαγωγή έργου Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Χρόνος ισχύος: Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ. 2651087331, 2651364331
Παρατηρήσεις:

Διαδικασία Τροποποίησης:

Δεν θεωρείται μεταβολή η εφ’άπαξ αύξηση της δυναμικότητας / μεγέθους του έργου μικρότερη του 10%, εκτός αν η αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη του έργου στην υποκατηγορία Α2.

 • Σε οποιαδήποτε τροποποίηση – επέκταση του έργου ο κύριος του έργου υποβάλλει δήλωση υπαγωγής του Παραρτήματος Α και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της Υ.Α. 171914/2013 [ΦΕΚ 3072/Β΄/03.12.2013], προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Σε περίπτωση που απαιτείται, η Υπηρεσία μας υπαγάγει το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 171914/2013, αλλιώς εκδίδει έγγραφο περί μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.
 • Δεν απαιτούνται οι γνωμοδοτήσεις, πράξεις και βεβαιώσεις των παρ. 1.4, 1.5.1,1.5.2 και 1.5.3, του άρθρου 4 της Υ.Α. 171914/2013, σε περιπτώσεις έργων που εκσυγχρονίζονται, βελτιώνονται ή τροποποιούνται χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες