Τρίτη, 17/05/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

Περιγραφή:

α) αίτηση

β) έλεγχος δικαιολογητικών

γ) χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

 1. Πριν από την ανέγερση, την αγορά, τη μίσθωση ή τη χρησιμοποίηση κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4, του ν. 4600/2019, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 11, του ν. 4600/2019.
 2. Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη, αν το αργότερο, μέσα σε μία τετραετία από την έκδοσή της, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δεν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της κλινικής ή αν ο κάτοχός της παραιτηθεί εγγράφως από αυτή.
 3. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σχετικές κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές, καθώς και στις πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
 4. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής

β) οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά με οποιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.

 1. Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της Ιδιωτικής Κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την 16228/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1723), που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.
 3. Στις Γενικές ή Μεικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.

Διάκριση κλινικών

 1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και Ειδικές.
 2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1) μόνο ειδικότητας.

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Παραρτήματα του ν. 4600/2019  και ειδικότερα:

α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ και

β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων του Παραρτήματος Β΄ , τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού του Παραρτήματος Γ΄ και το προσωπικό του Παραρτήματος Δ΄ ανάλογα με τα τμήματα, τις ειδικές μονάδες, το συγκρότημα επεμβάσεων, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.

 

Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής θα πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. αίτηση·
 2. άδεια οικοδομής του κτιρίου, συνοδευόμενη από τις μελέτες έτσι όπως έχουν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 3. αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό για τη νόμιμη εκπροσώπηση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
 4. έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύμφωνο για την κτήση της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του οικοπέδου ή κτιρίου.
 5. έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης του προτεινομένου λειτουργικού σχήματος της υπό ίδρυση κλινικής, ή της τροποποίησης της αδείας αυτής, θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:
 • το είδος της κλινικής και τη συνολική δύναμη αυτής σε κλίνες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 23, του ν. 4600/2019.
 • τα τμήματα που αναπτύσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 39 και τον αριθμό κλινών ανά τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 23, του ν. 4600/2019
 • την ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου 39 του ν. 4600/2019 με ειδική αναφορά στο είδος και τη δυναμικότητα των επί μέρους τμημάτων, στις ειδικές μονάδες, στο συγκρότημα επεμβάσεων, στα διαγνωστικά εργαστήρια, στο συγκρότημα εξωτερικών ασθενών και υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ , του ν. 4600/2019
 • πίνακα με τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, του ν. 4600/2019
 • πίνακα με το προβλεπόμενο πάσης φύσεως προσωπικό, που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ του ν. 4600/2019
 1. παράβολο Δημοσίου είκοσι (20) ευρώ για κάθε κλίνη. Σε περίπτωση τροποποίηση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο δημοσίου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

Αν ο φάκελος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας της κλινικής είναι ελλιπής, ο Περιφερειάρχης ορίζει εύλογη προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός, μέσα στην οποία υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους κάθε συμπληρωματικό στοιχείο.

Νομικό πλαίσιο:
 1. Β.Δ. 451 (ΦΕΚ 108-Α-1962)
 2. Β.Δ. 521 (ΦΕΚ 145-Α-1963)
 3. Ν. 1579 (ΦΕΚ 217-Α-1985)
 4. Π.Δ. 247 (ΦΕΚ 93-Α-1991)
 5. Π.Δ. 517 (ΦΕΚ 202-Α-1991)
 6. Π.Δ. 154 (ΦΕΚ 73-Α-1992)
 7. Ν. 2519 (ΦΕΚ 165-Α-1997)
 8. Π.Δ. 235 (ΦΕΚ 199-Α-2000)
 9. Π.Δ.226 (ΦΕΚ 208-Α-2002)
 10. Υ.Α. Αριθμ.Υ4α/οικ.1858 (ΦΕΚ 30-Β-2005)
 11. Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 225-Α-2007)
 12. Ν. 3918 (ΦΕΚ 31-Α-2011)
 13. ΠΔ 10 (ΦΕΚ 20-Α-2016)
 14. Ν. 4461 (ΦΕΚ 38-Α- 2017)
 15. Ν. 4600 (ΦΕΚ 43-Α-2019)
Κόστος:

Ανάλογα με τον αριθμό των κλινών της υπό ίδρυσης κλινικής

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1)  μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
Χρόνος ισχύος: Τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

 

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες