Παρασκευή, 27/01/2023
A- A A+
 
 
 

Υπαγωγή ειδικών έργων και δραστηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Περιγραφή:

Η διαδικασία αφορά έργα που κατατάσσονται στην 12η ομάδα «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011).

Ειδικότερα αφορά τα έργα:

Α/Α 9 «Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής» και 

Α/Α 10 «Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν την διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)».

Εξαιρούνται τα έργα που αφορούν αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους, για την υπαγωγή των οποίων σε Π.Π.Δ. αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Η Αίτηση υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ. με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και ακολουθούνται τα εξής βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας:

- Έλεγχος της πληρότητας των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 4 της Υ.Α. οικ. 174072/24.7.2014 [ΦΕΚ 2138/Β΄/05.08.2014].

- Αν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις του φακέλου ο υποβληθείς φάκελος επιστρέφεται στον κύριο του έργου εντός 10 εργάσιμων ημερών με έγγραφο της Υπηρεσίας στο οποίο θα καταγράφονται τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

- Αν διαπιστωθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση ή μη της απόφασης Υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ.

- Στις περιπτώσεις που συνυποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έκδοση ή μη επιπρόσθετων όρων με απόφαση Περιφερειάρχη, οι οποίοι ενσωματώνονται στις Π.Π.Δ. του έργου.

Δικαιολογητικά:

- Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση – δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από τον φορέα του έργου ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν μελετητή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της Υ.Α. με αριθ. οικ. 174072/24.7.2014 [ΦΕΚ 2138/Β΄/05.08.2014].

- Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).

- Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου σε κατάλληλη κλίμακα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου και χάρτη χρήσεων γης της περιοχής του έργου σε κατάλληλη κλίμακα σύμφωνα και με το θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

- Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη.

- Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην πράξη υπαγωγής. (Στην περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους δεν απαιτείται γνωμοδότηση.)

- Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης για τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών (Εξαιρουμένων των υφιστάμενων έργων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους).

- Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για την μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων, μόνο για τις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. 

- Γνωμοδότηση σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος Δ που ζητείται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ, της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετους όρους σχετικά με την μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς (Δεν απαιτείται η εν λόγω γνωμοδότηση για υφιστάμενα έργα που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.)

- Αν το έργο βρίσκεται εντός περιοχής δικτύου ΝΑTURA 2000 απαιτείται ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σύμφωνα με την με αριθ. Υ.Α. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/β΄/27.09.2013).

- Σε περίπτωση έργου για το οποίο έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίηση αυτής.

 

Ο Φάκελος που συνοδεύει την Αίτηση Υπαγωγής του έργου υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή.

Νομικό πλαίσιο:

- Υ.Α. οικ. 174072/24.7.2014 [ΦΕΚ 2138/Β΄/05.08.2014] «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες», του Παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄21), υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.)».

- Υ.Α. αριθ. 52983/1952/2013 [ΦΕΚ 2436/Β’/27.09.2013] «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»Υ.Α. αριθ. 1958/13.01.2012 [ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012] «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».

- Νόμος υπ’αριθ. 3982/2011 [ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011] «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

- Νόμος υπ’αριθ. 4014/20.09.2011 [ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011] «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός 20 ημερών η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση ή μη απόφασης Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, εφόσον ο φάκελος που θα κατατεθεί είναι πλήρης.

Παραγόμενα έγγραφα: Υπαγωγή έργου Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
Χρόνος ισχύος: Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. 
Διαδικασία ανανέωσης: Για έργα και δραστηριότητες της παρ. 1β του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ. 174072/24.7.2014 [ΦΕΚ 2138/Β΄/05.08.2014] πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλλει στην ΔΙΠΕΧΩΣ τη δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο 4 της εν λόγω Υ.Α. προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται η ΔΙΠΕΧΩΣ υπάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3 της παραπάνω Υ.Α. ή εκδίδει έγγραφο περί μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ. 2651087331, 2651364331
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες