Τετάρτη, 30/11/2022
A- A A+
 
 
 

Έγκριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης

Περιγραφή:

1) Οι παρακάτω εγκαταστάσεις της παρ.2 του Νόμου 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α’ 19.05.2017 άρθρο 122

αα) σφαγείων,
ββ) ιχθυοσκαλών,
γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,
δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,
εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,
ζζ) πλοίων ψυγείων,

Υποβάλλεται αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΑΟΚ* με τα παρακάτω στοιχεία

α) το ονοματεπώνυμο
β) τη διεύθυνση κατοικίας
γ)το εμπορικό σήμα
δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας

και

αα) το γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο και
ββ) την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα,
γγ) τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου, τα οποία τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες

Συγκροτείται κλιμάκιο δυο(2) επίσημων κτηνιάτρων και μετά από επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP)

Σε περίπτωση α) θετικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει τα έντυπα στο ΥΠΑΑΤ

Β) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους του ΥΠΠΑΤ

 

2) για τις εγκαταστάσεις:

Α. Τοµέας κρέατος:

1. Εγκαταστάσεις τεµαχισµού κρέατος
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής κιµά, παρασκευασµάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής µμαγειρεμένων φαγητών από µη µμεταποιητών ζωική πρώτη ύλη µε δραστηριότητα µεταπώληση
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγµένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών προϊόντων
6. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στοµάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων
7. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου

Β. Τοµέας γάλακτος:

1. Κέντρα συλλογής γάλακτος
2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα

Γ. Τοµέας αυγών:

1. Κέντρα συλλογής, ωοσκόπισης και συσκευασίας αυγών
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών

∆. Τοµέας αλιευµάτων:

1. Εγκαταστάσεις µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
2. Πλοία εργοστάσια

Ε. Λοιπές εγκαταστάσεις:

1. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/ βατραχοπόδαρων
2. Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης
3. Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίµων ζωικής προέλευσης

Δικαιολογητικά:

Υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ* (επισυνάπτεται) με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση

Συγκροτείται κλιμάκιο δύο (2) κτηνιάτρων και σε περίπτωση θετικής εισήγηση ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ διαβιβάζει τα έντυπα στον ΕΦΕΤ. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους του ΕΦΕΤ

Νομικό πλαίσιο:

1) Οι παρακάτω εγκαταστάσεις της παρ.2 

Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α’ 19.05.2017 άρθρο 122

2) για τις εγκαταστάσεις:

1). Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α’ 19.05.2017 άρθρο 122

2). ΚΥΑ16228 τεύχος Β ΦΕΚ(1723)/22-5-2017

3). ΚΥΑ 32790/392/Φ.15 τεύχος Β’ ΦΕΚ (1061)/28-3-2017

Κόστος:

Μηδέν (0)

Χρόνος διεκπεραίωσης:

1) Οι παρακάτω εγκαταστάσεις της παρ.2

Έως 30  ημέρες για την ανταπόκριση της ΔΑΟΚ και άλλες 30 ημέρες για τη χορήγηση κωδικού έγκρισης από το ΥΠΑΑΤ

2) για τις εγκαταστάσεις:

Έως 30  ημέρες για την ανταπόκριση της ΔΑΟΚ και άλλες 30 ημέρες για τη χορήγηση κωδικού έγκρισης από τον ΕΦΕΤ

Παραγόμενα έγγραφα: 1) Οι παρακάτω εγκαταστάσεις της παρ.2 Το ΥΠΑΑΤ χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της αρμόδιας ΔΑΟΚ στην επιχείρηση τροφίμων. 2) για τις εγκαταστάσεις: Ο ΕΦΕΤ χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της αρμόδιας ΔΑΟΚ στην επιχείρηση τροφίμων.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ εκτός αν κριθεί απαραίτητη η αναστολή της άδειας λειτουργίας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Οι κτηνιατρικές άδειες ίδρυσης & λειτουργίας εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται με τον όρο έγκριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σχέση με το τρόφιμο μετά το τέλος των εργασιών  γνωστοποιείται στην Δ/νση Ανάπτυξης και κοινοποιείται στη ΔΑΟΚ.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες