Κυριακή, 14/08/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Έλεγχος της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την διαπίστωση ότι η περιοχή του  ακινήτου βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου.

2. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση.

3. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια.

Δικαιολογητικά:

Για την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 1 αδείας απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Μελέτη που απευθύνεται στην κατά το άρθρο 3 αρμόδια υπηρεσία. Η αίτηση – μελέτη υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή τεχνικούς επιστήμονες που έχουν κατά το νόμο αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής σχετικών μελετών.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου ή φωτοαντίγραφο της οριστικής βεβαίωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο καθώς και σύμβαση εργολαβικής ανάθεσης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο ή σύμβασης Χρηματοδότησης από Τρίτους σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο χρηματοδότη.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας νομιμοποίησης προκειμένου περί κοινού κτίσματος και των παρελκόμενων αυτού εγκαταστάσεων ή άδειας εγκατάστασης προκειμένου περί λυόμενης ή προκατασκευασμένης οικίας, ή γεωργικής, ή βιομηχανικής ή μεταλλευτικής − λατομικής εγκατάστασης, ή άδειας ανέγερσης ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης προκειμένου περί ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης, εφ’ όσον απαιτείται σχετική άδεια από την κείμενη νομοθεσία.

4. Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τοπογραφικού της αδείας της προηγούμενης παραγράφου επί του οποίου ο μηχανικός του έργου σημειώνει ενυπόγραφα την θέση των γεωτρήσεων που πρόκειται να ανορυχθούν καθώς και όλων των υπόγειων και επιφανειακών έργων που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης του συστήματος Θ/Ψ Επίσης βεβαιώνει ότι πληρούνται οι περιοριστικοί όροι του άρθρου 4 της παρούσης και επισυνάπτει αναλυτικό πίνακα όπου αναγράφονται όλες οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ανωτέρω διατάξεων (αναφερόμενες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 ή WGS84), καθώς
και τα υψόμετρα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ελεγμένου και επικυρωμένου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, υποβάλλεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα αρμοδίως υπογεγραμμένο,κλίμακας 1:500 ή μεγαλύτερης όπου οφείλουν να έχουν τοποθετηθεί όλα τα στοιχεία.

5. Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/ΓΔΦΠ/ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228 Β) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

7. Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Αναγραφή των στοιχείων πιστοποίησης των αντλιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αίτηση – μελέτη ή υποβολή φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών.

9. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή τα δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας ή του αιγιαλού άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ. μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άδειες.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται η ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους έχοντες κατά νόμο σχετικές άδειες (Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ή Τεχνικούς επιστήμονες). Ειδικότερα για τους χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού θα βεβαιώνει ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τεχνικές διάτρησης, σωλήνωσης κ.λπ. ή/και έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο αντικείμενο. Επίσης θα βεβαιώνεται σε αυτή η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων της αίτησης – μελέτης.

Νομικό πλαίσιο:

ΥΑ Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 (ΦΕΚ 1249/Β/24-06-2009).

Κόστος:

Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/ ΓΔΦΠ/ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228 Β) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός εξήντα (60) ημερών.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

Τροποποίηση αδείας γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά το άρθρο 3 της παρούσης:

1. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης διαπιστωθούν ανυπέρβλητα τεχνικά εμπόδια με τροποποίηση της αίτησης – μελέτης και υποβολή νέας μόνο ως προς τα σημεία που τροποποιείται η προηγούμενη.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των θερμικών φορτίων προς το υπέδαφος λόγω μεταβολής των κλιματιζόμενων χώρων ή και του δυναμικού του εξοπλισμού, με υποβολή νέας αίτησης – μελέτης.

3. Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή του επικαρπωτή του ακινήτου στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα θέρμανσης/ψύξης με υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας ή της πράξης μεταβίβασης της άσκησης της επικαρπίας ή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

Βρίσκεται σε: Γεωθερμία | Ανάπτυξης
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες