Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε Φυσικό Πρόσωπο

Περιγραφή:

Ζητείται από την Υπηρεσία μας η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε φυσικό πρόσωπο με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο.

Δικαιολογητικά:

Διατίθενται στο πεδίο Νο  14. αρχείο, της παρούσας φόρμας.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ 457/1983.

2. Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/107296/9-11-2011.

Κόστος:

Για ίδρυση ερασιτεχνικής σχολής χορού ή μεταβίβαση το παράβολο είναι: 440,20€.   

Για μεταστέγαση ερασιτεχνικής σχολής χορού το παράβολο είναι: 146,73€.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε φυσικό πρόσωπο.     
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση για ίδρυση Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου έκαστου έτους.

Αιτήσεις για μεταστέγαση ή μεταβίβαση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 

Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού Ιωαννίνων, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: τηλ: 26510 87128, 26513 64128