Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος ακτινοφυσικού φυσικού νοσοκομείου - ακτινοφυσικού ιατρικής

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση.

2. Υποβολή δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας, που καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή για συμμετοχή στις εξετάσεις για την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος  Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

3. Εξέταση δικαιολογητικών  των υποψηφίων.

4. Αποστολή των φακέλων των υποψηφίων στο Υπουργείο Υγείας.

5. Η επιτροπή μελετά  τους φακέλους των υποψηφίων και κάνει δεκτούς για εξετάσεις όσους διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν. 4058/2012.

6. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής από το Υπουργείο Υγείας.

7. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος ή όχι αναλόγως των αποτελεσμάτων.

8. Ανάρτηση στο διαύγεια.

Δικαιολογητικά:

Για την βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει:

1. Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

2. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, ή ισότιμων σχολών άλλης χώρας.

Για κατόχους Διπλώματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής απαιτείται και πιστοποιητικό της Σχολής από το οποίο θα προκύπτει η κατεύθυνση.

Για πτυχιούχους σχολών άλλης χώρας απαιτείται και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι «δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, αρπαγή προσώπου, εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αισχροκέρδεια».

4. Παράβολο δημοσίου οκτώ (8 €) ευρώ.

5. Παράβολο χαρτοσήμου τριάντα (30 €) ευρώ.

6. Δύο (2) φωτογραφίες.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού στοιχείου.

8. α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής και εργασίας. β) Για τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής. γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 το Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92. δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (δίπλωμα) στην Ιατρική Ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Ο μισός κατ’ελάχιστο χρόνος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορά εκπαίδευση στην Ιατρική Ακτινοφυσική (Φυσική της Ακτινοθεραπείας, Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής).

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (διπλώματος) της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη ισοτιμίας αυτού προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).

10. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών του μεταπτυχιακού τμήματος.

11. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή άλλης χώρας με την οποία βεβαιώνεται  η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 12 μηνών ως εξής:

Τέσσερις (4) μήνες στην Φυσική της Ακτινοθεραπείας.

Τέσσερις (4) μήνες στην Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής.

Τέσσερις (4) μήνες στην Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και λοιπών συστημάτων απεικόνισης.

Στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση με αναφορά στα χρονικά διαστήματα για κάθε μέρος της πρακτικής άσκησης (αρχή και τέλος κάθε μέρους της άσκησης).

Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της αντίστοιχης Μονάδας, ή του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης, καθώς και θεώρηση για την γνησιότητα της υπογραφής και το ακριβές του περιεχομένου, ως προς τον χρόνο πρακτικής άσκησης του υποψηφίου, από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Η εν λόγω πρακτική άσκηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τις περιπτώσεις που ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διάρκειας άνω του ενός (1) έτους, η πρακτική άσκηση δύναται να έχει πραγματοποιηθεί και κατά την διάρκεια απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου, οπωσδήποτε όμως μετά το πέρας του πρώτου έτους φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το μεταπτυχιακό τμήμα, από το οποίο θα προκύπτει ο χρόνος, που περάτωσε το πρώτο έτος φοίτησης.

Πρακτική άσκηση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί πριν την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, δεν προσμετράται.

Νομικό πλαίσιο:

1. N.1975 (ΦΕΚ184/Α/04-12-1991).

2. Την αριθ.Υ7α/ΓΠ/οικ.35776(ΦΕΚ532/Β/23-03-2009).

3. Ν.4058 (ΦΕΚ63/Α/22-03-2012).

4. Το υπ΄αριθ.Υ7α/ΓΠ οικ.13475/11-02-2014.

5. Το υπ’αριθ.Υ7α/ΓΠ οικ.18679/26-02-2014.

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου οκτώ (8) ευρώ και Παράβολο Χαρτοσήμου τριάντα (30) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας.
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστον, εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60185 | Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87129, 26513 64128 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.