Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού

Περιγραφή:

Αίτηση κατάθεσης παραβόλων και διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας υδραυλικού.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Κατάθεση αίτησης και παραβόλων εξέτασης του θεωρητικού μέρους και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή Περιφέρειας), προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

2. Διενέργεια εξετάσεων.

2.1 Επιτυχής εξέταση στο θεωρητικό μέρος: Διενέργεια εξέτασης και στο πρακτικό μέρος.

2.2 Ανεπιτυχής εξέταση στο πρακτικό μέρος: Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις του πρακτικού μέρους, συνοδευόμενης από τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών που είναι σε ισχύ, το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού μέρους. Επανεξέταση.

2.3 Επιτυχής εξέταση και στο πρακτικό μέρος: Έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης και έκδοση της Άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (από την υπηρεσία που την εξέδωσε).

2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη υδραυλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 112/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο: παράβολο τριάντα τριών (33) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» αρ. λογαριασμού 0104011710000062.

Νομικό πλαίσιο:

1. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

2. Το ΠΔ. 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012.

3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).

4. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).

5. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.

Κόστος:

Το κόστος των παραβόλων που αναφέρονται ως άνω.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.
Χρόνος ισχύος:  Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι (6) μηνών.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download