Χορήγηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει του αντίστοιχου υποβληθέντος ερωτηματολογίου.

3. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή Ερωτηματολογίου.

2. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο επισυνάπτεται στην παρούσα).                                                             

β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ…  /2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α) Υπεύθυνη Δήλωση.

β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. 

δ. Παράβολο, ύψους  100 € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα).

α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψειςτης ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006). 

β.  Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. (Ζητείται υπηρεσιακά, εφόσον κατατεθούν στην Υπηρεσία μας τα σχεδιαγράμματα που αναφέρονται  στο εδάφιο 1). 

γ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, τη μη απαίτηση έκδοσης νέας καθώς και ότι το κτίριο ή τμήμα του κτιρίου δεν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α). Σε περίπτωση υπαγωγής   στη ρύθμιση του άρθρου 24 μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού υποβάλλεται και Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής  στο παραπάνω άρθρο.

ε. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

ι.  Άλλα δικαιολογητικά (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά).

ι1. Σχεδιαγράμματα (κάτοψη) εις εξαπλούν στην οποία να απεικονίζονται όλοι οι χώροι της μονάδας και στην οποία θα αναγράφεται για κάθε χώρο το εμβαδόν , το ύψος και η χρήση του (Άρθρο 2 του Ν.3526/2007, (ΦΕΚ 24 Α) και ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007, ΦΕΚ 1026Β).

ι2. Βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου για την κατηγορία, τον τύπο και τις παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου (για νέους κλιβάνους), ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (για μεταχειρισμένους κλιβάνους)(Άρθρο 5, της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ1519Β).

ι3.Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986  ορισμού και αποδοχής  υγειονομικού υπευθύνου. (μόνο για εταιρείες,  Άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.12710/860/Φ15/2007, ΦΕΚ1519Β).

ι4. Βεβαίωση  ορισμού του υπεύθυνου αρτοποιίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (Άρθρο 5, της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ 1519Β).

ι5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986  αποδοχής  των καθηκόντων του υπεύθυνου αρτοποιίας, η οποία θα αναγράφει « αναλαμβάνω τα καθήκοντα  του υπεύθυνου αρτοποιίας στο αρτοποιείο …………όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24Α) και ότι θα αναπτύσσω την εν λόγω δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση» (Άρθρο 5,  της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ 1519Β).

ι6. Στοιχεία  για τα προσόντα του υπεύθυνου αρτοποιίας:

Δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών ειδικευμένου εργάτη επιχείρησης αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε επιχείρηση αρτοποιίας, με την παροχή υπηρεσιών παραγωγικού  χαρακτήρα ως:

Ι. οικογενειακού συνεργάτη, συνδεόμενου με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του αρτοποιείου. Τόσο ο βαθμός συγγένειας όσο το είδος και η διάρκεια των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του αρτοποιείου, Ειδικότερα, η εν λόγω προϋπηρεσία που θα διανύεται μετά την 1.1.2009 θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

ΙΙ. εταίρου επιχείρησης αρτοποιίας, όπως θα προκύπτει από επικυρωμένο καταστατικό της επιχείρησης και, όσον αφορά μεν στο είδος των παρερχομένων υπηρεσιών, θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ίδιου του εταίρου, καθόσον δε αφορά στη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αυτή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση, είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

ι8. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011.

Νομικό πλαίσιο:

Ν.3982/2011

Κόστος:

Εκατό (100) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download