Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων τύπου ιι (άνω των 8 ωρών)

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.

4. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδηγού.

5. Πιστοποιητικό Έγκρισης οδικού οχήματος (διάρκεια ισχύος 5 έτη) – χορηγείται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αυτοψία του οχήματος από τον κτηνίατρο.

6. Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που επιτρέπουν στους μεταφορείς να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των οχημάτων τους και να έρχονται συνεχώς σε επαφή με τους οδηγούς τους κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλης διάρκειας.

7. Σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

8. Αποδεικτικό χρήσης συστήματος δορυφορικής πλοήγησης. Ακολουθεί: - αυτοψία από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία - χορήγηση ή όχι κωδικού αριθμού.

Νομικό πλαίσιο:

1) Κανονισμός 1/2005 «Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του Καν. ΕΚ. 1255/1997.

2) ΚΥΑ 314754/2009 «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών  1/2005 και 1255/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μια (1) βδομάδα.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια μεταφορέα ζώντων τύπου ιι (άνω των 8 ωρών).
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) χρόνια.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/zip Download