Σάββατο, 13/07/2024
A- A A+
 
 
 

Οι αρμοδιότητες της Γ.Δ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπάγεται ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και η μέριμνα για τη μελέτη και την ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τέλος, έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, καθώς και τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι διοικητικές της διαδικασίες έχουν ομαδοποιηθεί στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

Διοικητικές διαδικασίες:

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες