Τετάρτη, 30/11/2022
A- A A+
 
 
 

Ολοκλήρωση επένδυσης στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων

Περιγραφή:

Τα στάδια της ολοκλήρωσης είναι :

1. Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης (αν απαιτείται).

2. Συγκρότηση οργάνου ελέγχου επένδυσης.

3. Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της.

4. Καταβολή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016.

5. Έκδοση Απόφασης Ανάκλησης (αν απαιτηθεί).

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

  • Απόφαση 76008/2014 (ΦΕΚ 3653/Β/31.12.2014)
Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για έλεγχο – πιστοποίηση επενδύσεων:

Απόφαση 2106/18.1.2013 (ΦΕΚ 183/Β/31.1.2013) που αναφέρεται στα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/98 και Ν. 1892/90).

Κόστος:

1. Άρθρο 80 του Ν. 4399/2016 που αφορά το παράβολο που απαιτείται για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011.

2. Απόφαση 22576/27.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΑΗ5) που αναφέρεται στο παράβολο για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων.

Παραγόμενα έγγραφα: 1. Απόφαση τροποποίησης ολοκλήρωσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης (αναρτάται στη Διαύγεια) που εντάχθηκε στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 2. Ανάκληση απόφασης υπαγωγής (αναρτάται στη Διαύγεια) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που εντάχθηκε στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)).
Χρόνος ισχύος: Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων , μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, εφόσον κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, ή μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν αυτή υπερβαίνει την πενταετία ή τριετία κατά τα ανωτέρω οφείλουν να τηρούν τους όρους υπαγωγής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 2651087304, 2651087306
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες