Σάββατο, 13/07/2024
A- A A+
 
 
 

Ολοκλήρωση επένδυσης του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων

Περιγραφή:

Τα στάδια της ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι:

1. Έκδοση τροποποιητικής  Απόφασης Υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης (αν απαιτείται).

2. Συγκρότηση οργάνου ελέγχου επένδυσης.

3. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας. (Γνωμοδοτική Επιτροπή).

4.Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της.

5. Καταβολή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016.

6. Έκδοση Απόφασης Ανάκλησης (αν απαιτηθεί).

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

  • Απόφαση 76008/2014 (ΦΕΚ 3653/Β/31.12.2014)
Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για έλεγχο – πιστοποίηση επενδύσεων:

1. Απόφαση 2106/18.1.2013 (ΦΕΚ 183/Β/31.1.2013) που αναφέρεται στα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και  προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/98 και ν. 1892/90).

Κόστος:

Απόφαση 22576/27.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΑΗ5) που αναφέρεται στο παράβολο για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 80 του Ν. 4399/2016 που αφορά το παράβολο που απαιτείται για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011.

Παραγόμενα έγγραφα: 1. Έκθεση ελέγχου επένδυσης που έχει ενταχθεί στο Ν. 3299/2004. 2. Τροποποίηση απόφασης για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και αφορά τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και περίληψη απόφασης  (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 3. Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής επιχείρησης επένδυσης του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει και περίληψη απόφασης  (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 4. Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης  στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει και περίληψη απόφασης  (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 2651087304, 2651087306
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες