Κυριακή, 25/02/2024
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών & μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (2ο στάδιο: προέγκριση κατασκευής)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Αίτηση  για Προέγκριση κατασκευής στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε).

2. Εξέταση δικαιολογητικών και αποστολή στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε). 

3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης κατασκευής μετά από αποστολή Έκθεσης Ακτινοπροστασίας από την Ε.Ε.Α.Ε.

4. Ανάρτηση  στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Άδεια σκοπιμότητας.

3. Πλήρη μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής (εις διπλούν). Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) εις διπλούν και εφόσον το επιθυμείται σε μορφή κλειδωμένων εγγράφων.

4. Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 στα οποία φαίνονται σε κάτοψη και τομή οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, οι θέσεις των πηγών και μηχανημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και θωρακίσεις (εις διπλούν).

5. Άδεια πολεοδομίας (επικυρωμένο αντίγραφο).

6. Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο.

Όλα τα πιστοποιητικά να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Νομικό πλαίσιο:

Υπ. Απόφαση αριθ. 1014(ΦΟΡ)94 (ΦΕΚ 216/Β/6-3-2001).

Κόστος:

Μηδέν (0).

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση Προέγκριση Κατασκευής.
Χρόνος ισχύος: Επ' αόριστον.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 'Αρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 2665 360185 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64136 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες