Κυριακή, 16/06/2024
A- A A+
 
 
 

Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2.Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συναινεί για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων (περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο).

3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τετραπλούν.

4.Δήλωση του Μηχανικού στην οποία να δηλώνει ότι η προτεινόμενη θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

5. Σχεδιάγραμμα του κτιρίου, της θέσης των αντλιών, δεξαμενών του πρός ίδρυση πρατηρίου.

6. Σχεδιάγραμμα που εμφανίζει τις διαστάσεις, τη θέση των δεξαμενών και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

7. Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν.

8. Προϋπολογισμό της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών, δεξαμενών εις τριπλούν.

9. Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία (για εντός σχεδίου) ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (για εκτός σχεδίου).

10. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης.

11. Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της αμοιβής μηχανικού.

12. Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού.

13. Θεωρημένο πινάκιο αμοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών).

Νομικό πλαίσιο:

Β.Δ. 465/70 (εκτός σχεδίου).

Π.Δ 1224/81 (εντός σχεδίου και εντός οικισμών).

Π.Δ. 118/06.

Κόστος:

α) Γραμμάτιο κατάθεσης σε Δημόσιο Ταμείο είκοσι εννέα και πενήντα (29,50) ευρώ.

β) Γραμμάτιο Δημόσιου Ταμείου είκοσι εννέα και πενήντα (29,50) ευρώ για κάθε αντλία και δέκα επτά και πενήντα (17,50) ευρώ για κάθε φορητή αντλία και είκοσι εννέα και πενήντα (29,50) ευρώ για την εγκατάσταση πλυντηρίου - λιπαντηρίου.
Παραγόμενα έγγραφα: Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Χρόνος ισχύος: Δύο (2) έτη.
Διαδικασία ανανέωσης: Αντίστοιχα με τα υποβληθέντα της παραγράφου 9, όπου έχουν εφαρμογή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες