Παρασκευή, 03/12/2021
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης άσκησης μηχανολογικών δραστηριοτήτων Μηχανικών ΑΕΙ

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αναγγελία έναρξης άσκησης μηχανολογικών δραστηριοτήτων.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Κατάθεση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών:

2.1. Διαπίστωση ότι, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις: Έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα (άρθρο 2, παρ. 6-7 και άρθρο 3, παρ. 3 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Οικ.368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013, άρθρο 2, παρ. 7-8 και άρθρο 3, παρ. 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013, άρθρο 5, παρ. 11, Ν.3982/2011).

2.2. Διαπίστωση ότι, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις: Έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα (άρθρο 5, παρ. 11, Ν.3982/2011).

3. Έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας (ή απόφασης απαγόρευσης) άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων (άρθρο 5, παρ. 1, Ν.3982/2011).

Δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

3. Κατάθεση Παραβόλου δεκαπέντε (15) ευρώ στον «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» ή EUROBANK αρ. λογαριασμού : 00260708900200442926

4.  Ένα φάκελο με λάστιχα.

5. Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον  πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), άρθρο 5.

2. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 24/Β/10-1-2013).

3. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1024/Β/25-4-2013) (τροποποίηση Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013).

4. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1644/Β/3-7-2013).

5. Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012).

6. Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012).

7. Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/17-10-2012).

8. Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012).

9. Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/8-1-2012).

Κόστος:

Δεκαπέντε (15) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης μηχανολογικών δραστηριοτήτων.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Διαδικασίες:259

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες