Κυριακή, 25/02/2024
A- A A+
 
 
 

Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4)

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4).

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Κοινοποίηση εγγράφου  για την άδεια εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4).

Δικαιολογητικά:

α) Για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής (YΠΕΚΑ) και

β) Για τα λατομεία Μαρμάρων η κατά περίπτωση οικεία Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΥΠΕΚΑ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρώτα στην υπηρεσία μας και στη συνέχεια, εφόσον συμπληρωθεί ο φάκελος, διαβιβάζονται (πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) στην κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς έκδοση της αδείας (άρθρα 5 και 7, του Ν. 669/77 και επίσης άρθρο 3, παράγραφος 18, του Π.Δ. 78/2006).

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Πρόσφατα Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα (τουλάχιστον σε 16 αντίγραφα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, παράγραφος 1, του Ν.669/77.

3. Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 4, του Ν. 669/77 καθώς και το άρθρο 10, του Ν.1428/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, του Ν.2115/1993. Οι αρμόδιες για την έρευνα της συνδρομής των απαγορευτικών λόγων υπηρεσίες, που αναφέρονται πιο πάνω, γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος για έκδοση/παράταση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος από την υπηρεσία μας,  διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά.

Κατόπιν ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν είναι:

α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων). Επισημαίνεται εδώ, ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 10 του νέου νόμου Ν.3028/28.6.2002 σχετικά με την «προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

β) O ΕΟΤ.

γ) Η Στρατιωτική Αρχή (ΓΕΣ) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας με αριθμό Δ10/Μ6.2.3/24125 /25.10.2001).

δ) Η ΔΕΗ.

ε) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Άρτας.

ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

η) Η Διεύθυνση Δασών.

θ) Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αρμόδιου Δήμου.

4. Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ.

5. Εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 2, του Ν.3010/2002).

6. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους τέτοιου ώστε να καλύπτει το κόστος των έργων αποκατάστασης που αναφέρεται στην απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και χωρίς να αναφέρει ημερομηνία λήξης.

7. Έγκριση επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το Ν.998/79, εφόσον, η έκταση είναι δασική. Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών ή ειδικών ανταλλαγμάτων που τυχόν προβλέπονται από την υπόψη έγκριση επέμβασης.

8. Τίτλοι ιδιοκτησίας η/και συμβόλαιο μίσθωσης του λατομικού χώρου. Τα ως άνω γίνονται δεκτά μόνο με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.

9. Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

10. Οι απόψεις της Περιφέρειας «…περί της σκοπιμότητας της λειτουργίας του συγκεκριμένου λατομείου και ιδία της συμβολής τούτου εις την οικονομικήν ανάπτυξην της περιοχής,…» σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.669/77.

Κόστος:

Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

Παραγόμενα έγγραφα: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κοινοποιούνται στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την περιέλευση του αιτήματος και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες