Κυριακή, 27/11/2022
A- A A+
 
 
 

Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου σε ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 22, παρ 1α,β,γ του Ν. 4061/2012)

Περιγραφή:

Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο περιγράφεται κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφορά με συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα, κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο) και με αντίγραφο του τίτλο ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μεταγραφής ή παραχωρητηρίου ή απόφασης της επιτροπής Απαλλοτριώσεων (κατά περίπτωση) και έκθεση γεωπόνου για την περίπτωση γ της παρ. 1.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.

3. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

4. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής ή παραχωρητηρίου ή Απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (κατά περίπτωση).

5. Έκθεση Γεωπόνου (απαιτείται για την περίπτωση γ της παρ. 1, άρθρο 22 του Ν. 4061/2012).

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/22-03-2012), άρθρα 1 & 22, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11-02-2014).

Κόστος:

Άνευ κόστους.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δε δύναται να προσδιοριστεί χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης από την υποβολή της αίτησης, διότι για τον καθορισμό συνεδρίασης της επιτροπής απαιτείται να προσκομιστούν από τον /την  ενδιαφερόμενο/η βεβαιώσεις από την Κτηματική  Υπηρεσία και Εφορίες Αρχαιοτήτων και τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο δασαρχείο.

Μετά την προσκόμιση όλων των παραπάνω απαιτείται χρόνος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος  του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση που ο πολίτης δε δύναται να προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλει και συμπληρωματική αίτηση.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες