Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Εξαγορά τμήματος βοσκοτόπου του Ελληνικού Δημοσίου, εμβαδού έως εξήντα (60) στρεμμάτων, μετά από αλλαγή της χρήσης του σε γεωργική

Περιγραφή:

βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4061/12, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37, παρ. 12 του Ν. 4235/14

 

Ο κτηνοτρόφος που αποκαταστάθηκε σε βοσκότοπο με τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα ή ο νόμιμος διάδοχός του, που έχει αλλάξει τη χρήση του τμήματος του βοσκοτόπου (έως 60 στρ), υποβάλλει αίτηση ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-06-2014, στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο περιγράφεται κατά θέση, εμβαδόν και συνταταγμένες στο Ελληνικό γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, με τα συννημένα δικαιολογητικά.

Για την εξαγορά καταβάλλεται τίμημα που ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, έως τις 30-06-2014.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.

3. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό κτηματολόγιο).

4. Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ή Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου.

5. Βεβαιώσεις των εφοριών Αρχαιοτήτων σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς προστασίας.

6. Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ακίνητο δε βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια περιοχή) και ότι δεν αποτελεί ανταλλάξιμο κτήμα.

7. Δήλωση ένταξης τυχόν αυθαιρέτου κτίσματος στο ακίνητο και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 (σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτου κτίσματος στο κατεχόμενο ακίνητο, που ανεγέρθηκε πριν την 5-6-1993. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος κατασκευής πρέπει να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο, αεροφωτογραφία, παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας κ.λ.π).

8. Αποδεικτικά στοιχεία για την αλλαγή της χρήσης του βοσκοτόπου σε γεωργική πριν την 5-6-1993, όπως έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει τις καλλιέργειες και την ηλικία των δένδρων που τυχόν έχουν φυτευτεί στο ακίνητο, ιδιωτικά συμφωνητικά βέβαιης χρονολογίας, πράξη αποδοχής κληρονομίας, πράξεις δωρεάς κ.λ.π. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν αποτελούν μέσο απόδειξης για την αλλαγή της χρήσης του βοσκοτόπου.

Νομικό πλαίσιο:

Τα άρθρα 1 & 24 παρ. 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/ 22-3-2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11-02-2014).

Κόστος:

Για τη διαδικασία δεν υπάρχει.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Αφούν προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά, απαιτείται χρόνος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, περί εξαγοράς τμήματος βοσκοτόπου του Ελληνικού Δημοσίου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες πρόσθετα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες