Κυριακή, 27/11/2022
A- A A+
 
 
 

Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων κυρωμένων αναδασμών και τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 674/1977

Περιγραφή:

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Πολιτικής Γης Περιφέρειας Ηπείρου ή στις κατά τόπον αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, που εφόσον διαπιστώσουν την εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων λόγω:

α) αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

β) αντικείμενης στο νόμο ή εσφαλμένης καταχώρισης, εφόσον αυτό προκύπτει αναμφισβήτητα από την όλη διαδικασία του αναδασμού και

γ) τεχνικών σφαλμάτων αναφορικά με τα όρια και το εμβαδόν του αγροτεμαχίου

παραπέμπει την αίτηση στην Επιτροπή Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων Αναδασμών του άρθρου 22 του Ν. 674/1977 της Π.Ε. όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου ή τα στοιχεία του ακινήτου (κατά περίπτωση) και αφού διαπιστώσει την εσφαλμένη αναγραφή στα κτηματολογικά στοιχεία και τον τίτλο κυριότητας, γνωμοδοτεί για τη διόρθωσή τους. Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Ηπείρου εκδίδει απόφαση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων και του τίτλου κυριότητας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου.

3. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής του.

4. Για την περίπτωση α), προσκομίζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση & πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων.

5. Για την περίπτωση β), προσκομίζεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του οικείου δήμου.

6. Για την πρίπτωση γ), απαιτείται σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας, που εκδίδεται με μέριμνα της Υπηρεσίας.

Νομικό πλαίσιο:

1. Το άρθρο 22 του Ν.674/1977 (ΦΕΚ 242/Α'/ 1-9-1977). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15, παρ.6 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α'/ 5-6-2003).

Κόστος:

Δεν υπάρχει κόστος.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες, (εφόσον προσκομιστεί η σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας, όπου απαιτείται), ανάλογα με τον αριθμό των προς εξέταση αιτημάτων.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση Περιφερειάρχη περί διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και τίτλων κυριότητας κυρωμένων αναδασμών.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του παραγόμενου εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες