Τρίτη, 28/06/2022
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή

Περιγραφή:

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πτυχίου.

3. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου.

4. Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος.

5. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

 2. α). Πτυχίο επιπέδου 2 (ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» ή

     β) Πτυχίο επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» ή

    γ). Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ανωτέρω ειδικοτήτων των ΙΕΚ.

3. α) Για πτυχία επιπέδου 2 (ΤΕΕ Α’ κύκλου σπουδών) δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση.

    β) Για πτυχία επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών)  έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση.

    γ) Για κατόχους διπλώματος Επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ανωτέρω ειδικοτήτων των ΙΕΚ, τρεις (3) μήνες πρακτική άσκηση.

4. Τα ξενόγλωσσα2  πτυχία πρέπει να είναι επικυρωμένα από την Πρεσβεία της εκάστοτε χώρας, να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση πτυχίου από τον ΟΕΕΚ ως ισότιμου με ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α΄ ή Β΄ κύκλου.

5. Για πτυχιούχους του εξωτερικού απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

<!--[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true

Νομικό πλαίσιο:

Την αριθ. οικ. 1273 (ΦΕΚ856/Β/26-05-1988).

N.υπ΄αριθ.2009 (ΦΕΚ18/Α/14-02-1992).

Ν υπ΄αριθ.2640 (ΦΕΚ206/Α/03-09-1998).

ΠΔ υπ΄αριθ.210 (ΦΕΚ 165/Α/24-07-2001).

Την αριθ. Υ7β οικ.4756 (ΦΕΚ 1082/Β/14-08-2001).

Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276/Β/01-10-2002).

Π.Δ. υπ' αριθμ. 268 (ΦΕΚ 240/Α/16-10-2003).

Την αριθ. 11726 (ΦΕΚ 838/Β/21-06-2005).

Ν.υπ’αριθ.3475 (ΦΕΚ 146/Α/13-07-2006).

Την αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/25026 (ΦΕΚ 1637/Β/07-11-2006).

Π.Δ υπ’αριθ.62 (ΦΕΚ 70/Α/22-03-2007).

Την αριθ. Υ7β/γ.π.οικ.49151 (ΦΕΚ 676/Β/30-04-2007).

Την αριθ.Υ4α/οικ.37804 (ΦΕΚ 1023/Β/25-04-2013).

Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21.24247 (ΦΕΚ 225/Β/11-09-2013).

Ν. υπ’αριθ. 4250 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)    

Ν.υπ'αριθ.4251, άρθρο 21 (ΦΕΚ80/Α/1-4-2014)

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου οκτώ (8) ευρώ και Παράβολο Χαρτοσήμου τρία (3) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Χρόνος ισχύος: Επ’αόριστο ή περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με την άδεια παραμονής και εργασίας.
Διαδικασία ανανέωσης: Η ίδια διαδικασία στις περιπτώσεις που λήγει η βεβαίωση αναγγελία έναρξης άσκησης. επαγγέλματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά τους στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες