Κυριακή, 27/11/2022
A- A A+
 
 
 

Έγκριση διενέργειας τομής στο Εθνικό οδικό δίκτυο

Περιγραφή:

Βήματα καταχώρησης αίτησης - απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση διενέργειας τομής επί της Εθνικής Οδού.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Υπηρεσία αφού ελέγξει τα άνωθεν δικαιολογητικά και προβεί σε αυτοψία χορηγεί την έγκριση διενέργειας της τομής

Δικαιολογητικά:

Όπως στο συνημμένο αρχείο

Νομικό πλαίσιο:
  • Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και ιδίως των άρθρων 9 & 47 αυτού
  • Ν. 3481/2006 και ιδίως του άρθρου 7, παράγραφος 7 αυτού
  • Ν. 3431/2006 και ιδίως του άρθρου 29 αυτού
  • Την με αρ. οικ. 725/23 ΚΥΑ "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012)
  • Ν. 4070/2012
  • Τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια (Φ.Ε.Κ. 946/Β/9-7-2003)

Συμπληρωματικά:

  • Εγκύκλιος Β13 Αριθμ. πρωτ. ΒΣΙβ/0/3/40-Ω/3-6-1980 του Υ.Δ.Ε.
  • Εγκύκλιος Β28 Αριθμ. Πρωτ. ΒΣΙβ/0/13/79-Ω/17-10-1980 του Υ.Δ.Ε.
  • Εγκύκλιος Β20 Αριθμ. Πρωτ. ΒΣ1β/0/4/38-Ω/26-5-1979 του Υ.Δ.Ε.
Κόστος:

Εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Υπηρεσία

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ο προβλεπόμενος κάθε διοικητικής πράξης

Χρόνος ισχύος: Για τη συγκεκριμένη διενέργεια τομής
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ. 2651087343, 2651087405
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Βρίσκεται σε: Τομές δρόμων
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες