Σάββατο, 13/07/2024
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας

Περιγραφή:

1. Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πτυχίου

3. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου

4. Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος

5. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες

3. Πτυχίο (επίσημο αντίγραφο τίτλου σπουδών)

α) Πτυχίο προερχόμενο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο

β) Για πτυχιούχους από μη κράτος της Ε.Ε απαιτείται πτυχίο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

γ) Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται  πτυχίο, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής Εξέτασης, που προβλέπεται από τα αρθρ. 10,31,32,33  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ Ε.Ε.. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE από την Αρχή του τόπου προέλευσης  και να είναι  μεταφρασμένα  από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Ομοίως υποβάλλονται αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές αφού έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

5. Για αλλοδαπούς και ομογενείς απαιτούνται επιπλέον άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα σε ισχύ.

6.Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».

7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€.

8. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής από το οικείο περιφερειακό τμήμα της Ε.Ν.Ε. (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 έως και το 2013 .

9. Έναν ντοσιέ με λάστιχο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Άδειες άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών/ Νοσηλευτριών Τ.Ε. & Π.Ε. χορηγούνται σε πτυχιούχους:

  • Τ.Ε.Ι. ή ισότιμα και ομοταγή προς αυτά
  • Α.Ε.Ι. ή ισότιμα και ομοταγή προς αυτά
  • Στρατιωτική σχολή Σ.Α.Ν.
  • Σχολή Ερυθρού Σταυρού
Νομικό πλαίσιο:

Ν.Δ υπ’αριθ.683 (ΦΕΚ 124/Α/7-5-1948)

Ν υπ’αριθ.1579 (ΦΕΚ 217/Α/23-12-1985)

Π.Δ 40 (ΦΕΚ 14/Α/19-02-1986

Y.A αριθ.οικ.1273 (ΦΕΚ 856/Β/08-12-1986)

Π.Δ 351 (ΦΕΚ 159/Α/14-06-1989)

Ν υπ’αριθ. 3204 (ΦΕΚ 296/Α/23-12-2003)

Ν υπ’αριθ. 3252 (ΦΕΚ 132/Α/16-07-2004)

Ν υπ’αριθ. 3918 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011)

Ν υπ’αριθ. 3919 ( ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011)

Κόστος:

Παράβολο δημοσίου 8 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Χρόνος ισχύος: επ’αόριστο ή περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με την άδεια παραμονής και εργασίας.
Διαδικασία ανανέωσης: Η ίδια διαδικασία στις περιπτώσεις που λήγει η βεβαίωση αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά του στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες