Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Τετάρτη, 27/05/2020
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργιάς μονάδας ημερησίας νοσηλείας

Περιγραφή:
 1. Αίτηση  
 2. Εξέταση δικαιολογητικών.
 3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών για τον αιτούντα και τον υγειονομικά υπεύθυνο.
 4.  Έλεγχος της Μ.Η.Ν. από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α'93) για τον έλεγχο και τη χορήγηση  βεβαίωσης  έναρξης λειτουργίας των Μ.Η.Ν.
 5. Χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
Δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφαση χρήσης τίτλου ειδικότητας.
 • Αποδεικτικό εγγραφής του ιατρού ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 293 και 295 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α'), κατά περίπτωση, που αναζητείται αυτεπάγγελτα.
 • Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή για το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας και άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή, όπου υπάρχει.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων. Το ποινικό μητρώο αναζητείται αυτεπάγγελτα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων ότι δεν του/τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του/των επιστημονικά υπεύθυνου/νων για τις ώρες παρουσίας στη Μονάδα.
 • Ονομαστική κατάσταση του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε(15) ημερών.
 • Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του φορέα,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
 • Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό, κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
 • Αποδεικτικό ΔΟΥ περί είσπραξης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α' 115) παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500 €) ευρώ, το οποίο αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.
 • Αντίγραφο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Μ.Η.Ν.
 • Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Αριθμ. Γ1β/Γ.Π/οικ. 46632/2018 Υ. Α. (ΦΕΚ 2283/τΒ/15-6-2018) «Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α)οφθαλμολογίας, β)πλαστικής/ επανορθωτικής  χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας /αφροδισιολογίας.», οι Μ.Η.Ν. δε διαθέτουν κλίνες (άρθρο 1, παρ. 3), και για το λόγο αυτό δεν είναι υπόχρεες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ούτε απαιτείται η εκπόνηση και θεώρηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Ωστόσο ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων διευκολύνει την ίδια την ΥΜ αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει και διασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η κατάρτισή του σε κάθε ΥΜ, συμπεριλαμβανομένων και των Μ.Η.Ν., προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι ΥΜ που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.

 • Οι Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διαθέτουν σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παραγόμενων ΕΑΥΜ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.

       Επίσης,  υποβάλλονται

       τα στοιχεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας

       μια συνοπτική περιγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων (κατηγορίες παραγόμενων ΑΥΜ και επιλεγόμενη μέθοδος επεξεργασίας, συχνότητα συλλογής από τους χώρους της Μ.Η.Ν., χρόνος και συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης, συχνότητα συλλογής από την αδειοδοτημένη εταιρεία). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται είτε στο φάκελο των δικαιολογητικών στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, είτε περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή έκθεση.

 • Καταστατικό του νομικού προσώπου (εταιρείας), από το οποίο να προκύπτει ότι, ο σκοπός αυτού (της εταιρείας), συνίσταται και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας
 • Πιστοποιητικό περί νομίμου εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ΓΕ.ΜΗ.
 • Θεωρημένα σχέδια και τεύχη σε τρία αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι της μονάδας πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται.

Για τη θεώρηση από λειτουργικής άποψης κατόψεων και λοιπών στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 1. Δικαιολογητικά Νομιμότητας κτιρίου (όπως ορίζονται στον ΝΟΚ, άρθρο 23
  παρ. 1, ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)
 2. Σχέδια:

α) Αρχιτεκτονικές Κατόψεις της Μονάδας Κλίμακας 1:50 στις οποίες θα σημειώνονται τα εξής:

- Ονομασία χώρων και επιφάνεια.

- Χαρακτηρισμός χώρων με δήλωση μηχανικού για χώρους κύριας χρήσης (Χ.Κ.Χ.).

- Απεικόνιση του σταθερού εξοπλισμού κάθε χώρου (ιατρικός - ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη υγιεινής κ.λπ.).

β) Τομή όπου να αναγράφεται το ελεύθερο (καθαρό) ύψος των χώρων.

 1. Τεχνική Περιγραφή που θα περιλαμβάνει:

- Αναφορά χώρων με την επιφάνειά τους.

- Θέση της μονάδας στο κτίριο.

- Περιγραφή προσπέλασης.

 1. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο, που εκδίδεται από μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα του παρέχουν την δυνατότητα να βεβαιώσουν τα ανωτέρω.
 2. Τεχνική Έκθεση Στατικών η οποία θα περιλαμβάνει:

- Συνοπτική περιγραφή τρόπου κατασκευής του κτιρίου και του φέροντα οργανισμού

- Κανονισμούς και παραδοχές υπολογισμού της στατικής μελέτης για την άδεια δόμησης σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου.

- Τεκμηρίωση της ανάγκης ή μη του στατικού ελέγχου του υπάρχοντος κτιρίου σε τμήμα του οποίου θα στεγαστεί η Μ.Η.Ν., λόγω των αναγκαίων μετατροπών και ενδεχόμενης αλλαγής χρήσης.

 1. Τεχνική Έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων
 2. Τεύχος Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
 • Άδεια δόμησης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ για τον χώρο που θα εγκατασταθεί η Μονάδα και τυχόν τακτοποιήσεις.
 • Βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές της Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2283/Β/15-06-2018)  που εκδίδεται από μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα του παρέχουν την δυνατότητα να βεβαιώσει τα ανωτέρω.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο επιστημονικής διασύνδεσης της Μ.Η.Ν

Βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν. χορηγείται:

Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού  επαγγέλματος.     Σε φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του φορέα ορίζεται επιστημονικά  υπεύθυνος ιατρός, κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, της  ίδιας ειδικότητας με  αυτήν που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν.

 Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής),υπό την

προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ότι για τη λειτουργία του φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, κάτοχος

άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, της ίδιας ειδικότητας με αυτήν που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν.

   Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να λάβει περισσότερες από μία βεβαιώσεις λειτουργίας  Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Δεν χορηγείται βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν. σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους διαχειριστές των νομικών προσώπων (εταιρειών) και για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

    Για τη νόμιμη λειτουργία της Μονάδας απαιτούνται:

  α) Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μ.Η.Ν., την οποία υποβάλει ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

  β) Βεβαίωση λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α'93). Στην εν λόγω επιτροπή ο ιατρός που ορίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας με αυτήν της υπό ίδρυση Μ.Η.Ν. Εάν στις Μ.Η.Ν. αναπτύσσονται περισσότερες από μία ειδικότητες, τότε ο Ιατρικός Σύλλογος ορίζει αντίστοιχους ιατρούς των ειδικοτήτων που αναπτύσσονται. Η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τις οικείες Περιφέρειες μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών. Εάν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Μ.Η.Ν., απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Μ.Η.Ν. και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, χορηγεί Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας στη Μ.Η.Ν., η οποία ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την επιτροπή του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991.

  γ) Ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά από σχετική αίτηση του δικαιούχου, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνυποβολή εγγράφων που έχουν ήδη υποβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην

αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

δ) Η Μ.Η.Ν. δύναται να λειτουργεί από τις 07:00 πμ έως τις 23:00μμ. (σε δύο βάρδιες). Για τη λειτουργία της Μ.Η.Ν. άνω του οκτάωρου, το προσωπικό τίθεται σε βάρδιες.

Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Μ.Η.Ν. είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις

Ιατρικό προσωπικό: Η Μ.Η.Ν. λειτουργεί με την επιστημονική υπευθυνότητα ιατρού/ών της ίδιας ειδικότητας με αυτήν/αυτές που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν. (π.χ. οφθαλμολογίας ή πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, ή ΩΡΛ ή δερματολογίας/αφροδισιολογίας). επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος σε άλλη Μ.Η.Ν. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της βεβαίωσης λειτουργίας.

Για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας απαιτείται ένας (1) ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης με αυτής/αυτές που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν. ανά χειρουργική αίθουσα, ο/οι οποίος/οι μπορεί να είναι ο/οι επιστημονικά υπεύθυνος/οι, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Πέραν του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων, η Μ.Η.Ν. δύναται να συνεργάζεται με λοιπούς (εξωτερικούς) ιατρούς της αυτής ειδικότητας (π.χ. οφθαλμίατρους για οφθαλμολογική Μ.Η.Ν.) καθώς

και με εξωτερικούς συνεργάτες όποιας άλλης ειδικότητας απαιτείται, κατά περίπτωση, για την διενέργεια των ιατρικών πράξεων που έχουν προβλεφθεί στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (π.χ. καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι κ.α.).

Νοσηλευτικό προσωπικό: Σε κάθε Μ.Η.Ν. απασχολείται νοσηλευτικό προσωπικό με άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και την ασφαλή παροχή υπηρεσιών απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) νοσηλευτής εργαλειοδότης (ανά χειρουργική αίθουσα) και ένας (1) νοσηλευτής κίνησης (ανά δύο χειρουργικές αίθουσες), οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του ιατρού. Στη Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η απασχόληση, εφόσον υπάρχει το ανωτέρω προσωπικό και βοηθών νοσηλευτών/τριών με άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας ΔΕ.

Διοικητικό προσωπικό: Απαιτείται τουλάχιστον ένας/ μια διοικητικός υπάλληλος (γραμματέας) ανά βάρδια. Τη διοικητική διεύθυνση κάθε Μ.Η.Ν. έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η βεβαίωση λειτουργίας της Μ.Η.Ν. ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν

Βοηθητικό προσωπικό: Απαιτείται τουλάχιστον μία (1) καθαρίστρια ανά βάρδια.

                Συστέγαση με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών

      Επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ των ίδιων ειδικοτήτων, που αναπτύσσονται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., τηρουμένων των όρων, των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών που διέπουν τη λειτουργία του εκάστοτε φορέα

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την καθ'ύλην και κατά τόπο αρμόδια αρχή ή υπηρεσία (ιατρικό σύλλογο/περιφέρεια) για καθέναν από τους συστεγαζόμενους φορείς.

   Οι δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των δύο φορέων (Μ.Η.Ν. και ιατρείων/πολυιατρείων) υποβάλουν ξεχωριστά αναγγελία έναρξης λειτουργίας, υπό την προ-

ϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της αίτησης υποβάλουν στον κατά τόπο ιατρικό σύλλογο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους για την έκφραση γνώμης, σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών, προς τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εκάστου φορέα και τους κανόνες της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ιατρικής δεοντολογίας.

Στην περίπτωση της συστέγασης για λόγους ομαλής λειτουργίας των συστεγαζόμενων φορέων, οι χώροι: Υποδοχής - Γραμματείας –Λογιστήριο, Γενική Αναμονή, Χώρος Προσωπικού, Αποδυτήρια προσωπικού, Lockers - w.c./ανδρών-γυναικών, Χώρος στάθμευσης φορείου -Αναπηρικού Αμαξιδίου, Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού , Αποθήκη αναλώσιμου υλικού - - Ερμάρια –ράφια, Χώρος ιατρικών αερίων , W.C. επισκεπτών (ανδρ.- γυν.) και W.C.-A.M.E.A., μπορούν να είναι κοινοί.

                

             Μετρικά στοιχεία και εξοπλισμός

     Τα πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών Ιδιωτικών Μ.Η.Ν. καθορίζονται στην αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ. 7273/26-01-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1152).

       Η αυτοτελής ιδιωτική Μ.Η.Ν. εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ. Οι χώροι αυτοί πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία Μ.Η.Ν.  Η Αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι (20) χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή. Εξαιρετικά εφόσον η Μ.Η.Ν. εγκατασταθεί σε νησί είναι απαραίτητη η διασύνδεσή της με νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική στο νησί στο οποίο πρέπει να υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή ή αεροπορική γραμμή. Σε ιδιωτικές κλινικές που σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αναπτύσσουν τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας, επιτρέπεται η λειτουργία Μ.Η.Ν με τις ισχύουσες προϋποθέσεις  και αν δεν πληρούνται, με την προσθήκη συμπληρωματικών εγκαταστάσεων & χώρων και αντιστοίχου ιατρικού εξοπλισμού.

       Κάθε Μ.Η.Ν. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΗ Μ.Η.Ν.» και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Στην πινακίδα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ή/και ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ / ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή/και ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ή/και ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ». Απαγορεύεται η χρήση των ελληνικών όρων «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ», «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΚΛΙΝΙΚΗ», «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» και των αντίστοιχων ξενόγλωσσων αυτών. Απαγορεύεται η αναγραφή στην πινακίδα της Μ.Η.Ν. ιατρικής ειδικότητας που δεν αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας.

      Τα κτίρια στα οποία θα εγκαθίστανται αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Επιτρέπεται όπου προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής.

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ: Ειδικό Κτίριο (άρθρο 2 - ν. 4067/2012 Ν.Ο.Κ.)/ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στο τμήμα που καταλαμβάνει η Μ.Η.Ν. σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ΄/1989).

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.(ν. 4067/2012).

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

 • Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ) - ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/2012).
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ΄/1989).
 • Κανονισμός Πυροπροστασίας: Εντάσσεται στην κατηγορία «χρήση Υγεία και κοινωνική Πρόνοια» στον Κανονισμό Πυροπροστασίας του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 59/Α΄/1988).

      Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. όπου αναπτύσσεται μία ειδικότητα μπορεί να κυμαίνεται από μία (1) έως τέσσερις (4) χειρουργικές αίθουσες. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. όπου αναπτύσσονται δύο ή περισσότερες ειδικότητες μπορεί να κυμαίνεται από δύο (2) έως έξι (6) χειρουργικές αίθουσες.

      Οι απαιτούμενοι χώροι και ο εξοπλισμός των  Μ.Η.Ν. πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2283/Β/15-06-2018)

Νομικό πλαίσιο:

1991 Π.Δ. 247 (ΦΕΚ 93/Α/1991)

2011 Ν.4025 (ΦΕΚ 228/Α/2011)  

2012 Ν. 4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

2012 Αριθμ 146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1537/Β/08-05-12)

2014 Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 57483 Υ.Α. (ΦΕΚ 1804/Β/2014)

2014 Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516 Υ.Α. (ΦΕΚ 3206/Β/2014)

2014 Αριθμ. ΔΥ8β/Γ.Π./οικ.88533/8-10-2014(ΑΔΑ:675ΕΘ-Μ2Ρ)Εγκύκλιο του Υ.Υ.

2015 Αριθμ. Γ1δ/Γ.Π.24031/20/2/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΖΑ465ΦΥΟ-ΗΦΟ) Εγκύκλιο του Υ.Υ.

2017 N. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/07-08-2017) 

2018 Αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.7273 Υ.Α. (ΦΕΚ 1152/Β/29-03-2018)

2018 Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.43245 Υ.Α. (ΦΕΚ 2179/Β/12-06-2018)

2018 Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-06-2018)

2018 Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2283/Β/15-06-2018)

2018 Αριθμ. Δ1ε/Γ.Π.οικ.84733/2018 (ΑΔΑ 67ΠΑ465ΦΥΟ-Φ4Κ) Εγκύκλιος του Υ.Υ.

Κόστος:

Αποδεικτικό ΔΟΥ περί είσπραξης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α' 115) παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500 €)

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρεις (3) μήνες

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
Χρόνος ισχύος: Επ’ αόριστο εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι έκδοσης αυτής
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Σχετικά αρχεία: application/zip Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο