Τετάρτη, 07/06/2023
A- A A+
 
 
 

Αίτηση για εγγραφή ιατρού σε λίστα αναμονής υπεράριθμων για λόγους υγείας για έναρξη ειδίκευσης

Περιγραφή:
 1. Αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
 2. Έλεγχος των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου
 3. Καταχώρηση του ιατρού στη λίστα αναμονής
 4. Τήρηση σειράς προτεραιότητας
 5. Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του ιατρού στο Υπουργείο Υγείας, εφ΄ όσον έχει σειρά προτεραιότητας, για την τοποθέτησή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα για έναρξη ειδίκευσης
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για συγκεκριμένη ειδικότητα και νοσοκομείο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία ο ιατρός θα δηλώνει αν ασκείται ή αν έχει υποβάλει άλλη αίτηση για ειδίκευση.
 1. Φωτοτυπία πτυχίου Ιατρικής Σχολής:

 α) Για πτυχία της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου που να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του, απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει.

Στην περίπτωση της κατάθεσης βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος, ο ιατρός έχει την υποχρέωση προσκόμισης του πτυχίου μετά τη λήψη του.

 β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη-μέλη της Ε.Ε.: γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (1) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) Επίσης Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής Εξέτασης, που προβλέπεται από τα άρθρα 10,13,24 (για τους οδοντίατρους τα άρθρα 10,13,34,36) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ Ε.Ε.. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE από την Αρχή του τόπου προέλευσης και να είναι μεταφρασμένα.

 γ) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (1) του ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/Α), και φωτοαντίγραφο της απόφασης ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: δύναται να γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων:

α. από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή

β. από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσή τους, ή

γ. από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή

δ. από Έλληνα Δικηγόρο εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν.4194/2013 (208 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984(ΦΕΚ 118 Α΄). Σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης. Η επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης γίνεται επί του πρωτοτύπου εγγράφου και προηγείται της μετάφρασής του.

Για χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Χάγης η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου στο πρωτότυπο έγγραφο.

Για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης απαιτείται επίσης επικύρωση από την Ελληνική Προξενική Αρχή.

 1. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’),ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80/Α’), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν. 4251 /2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και βεβαίωση ολοκλήρωσης αυτής από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε.(για πτυχία που απαιτείται)
 1. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής
 1. Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί αποδοχής του ιατρού σε θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου για λόγους υγείας. Από την απόφαση θα προκύπτει ότι δεν υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση άλλος ειδικευόμενος ιατρός ως υπεράριθμος για λόγους υγείας.
 2. Οι άρρενες ιατροί θα προσκομίζουν πλήρες πιστοποιητικό της στρατολογικής τους κατάστασης
 3. Εάν στους προς ειδίκευση ιατρούς έχει χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής της Υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να υποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας να αποστείλουν το φάκελο του ιατρού προς ειδίκευση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει επιπλέον να έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ιατρό και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό
 2. Εάν ο ιατρός έχει νοσηλευτεί εξ αιτίας της πάθησής του θα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση
 3. Εάν ο ιατρός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας θα υποβάλλονται πρόσφατες μαγνητικές τομογραφίες
 4. Εάν ο ιατρός είναι μεταγγιζόμενος απαραίτητη η βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου που μεταγγίζεται που θα προκύπτει η συχνότητα των μεταγγίσεων
 5. Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 82 του ν. 2071/1992 ( ΦΕΚ 123 Α) θα υποβάλει και σχετική βεβαίωση του Δ/ντή του τμήματος που υπηρετεί.
Νομικό πλαίσιο:

1992- Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/15-07-1992)

1994- Π.Δ. 415 (ΦΕΚ 236/Α/ 29 -12- 1994)

2016- Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.2969/2016 (ΦΕΚ 144/Β/29-01-2016)

2016-Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 Υ.Α.(ΦΕΚ 314/Β/15-02-2016)

2017-Αριθμ.Γ4β/Γ.Π.22837/2017/05-05-2017 Υ.Α.

2017-Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.55852/2017Υ.Α. (ΦΕΚ 2561/Β/25-07-2017)

2018-Αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ. 67042/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4083/Β/17-09-2018)

2018-Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/20-09-2018)

2018-Αριθμ.Γ4δ/Γ.Π.οικ.82828/29-10-2018 (ΦΕΚ 4868/Β/31-10-2018)

Κόστος:

0 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας

Παραγόμενα έγγραφα: Αποστολή δικαιολογητικών στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης σε νοσηλευτικό ίδρυμα για έναρξη ειδίκευσης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

www.php.gov.gr

Παρατηρήσεις:

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και από εκεί να προωθηθεί το αίτημά του στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες