Τρίτη, 28/06/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

Περιγραφή:

Μετά την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου απαιτείται  η υποβολή των παρακάτω μελετών που προβλέπονται και στο άρθρο 42 του ν. 4600/2019

 Πριν από την υποβολή τους, σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α΄ 167), στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, οι μελέτες και τα τεχνικά στοιχεία  θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Η θεώρηση των μελετών γίνεται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, αφού υποβληθούν:

α) η οριστική έγκριση της καταλληλότητας του οικοπέδου με τον πλήρη φάκελο των στοιχείων της και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μηχανικού ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα εγκεκριμένα στοιχεία της,

β) οι οριστικές μελέτες του άρθρου 42 του ν. 4600/2019

Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενες μελέτες

α) πλήρης μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 2 του ν. 4600/2019  για τις ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις,

β) μελέτη που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της κλινικής, την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στερεών και μολυσματικών αποβλήτων, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.

Α) Αρχιτεκτονικές μελέτες:

 1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4600/2019.
 2. Διάγραμμα κάλυψης, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Κατόψεις, όψεις και τομές, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις προδιαγραφές μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Στις κατόψεις αναγράφονται:

-οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και οι διαστάσεις του καννάβου,

-η ονομασία και η αρίθμηση των χώρων σύμφωνα με τον πίνακα επιφανειών του κτιρίου,

-τα κατακόρυφα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής με τις ακριβείς διαστάσεις τους και η θέση των αρμών διαστολής,

-οι στάθμες των δαπέδων με αφετηρία σταθερό σημείο του κτιρίου συναρτώμενο με την υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου,

-ενδεικτικά, ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που επηρεάζει το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του,

-οι θέσεις των τομών του κτιρίου,

-οι εσωτερικές διαστάσεις χώρων,

-η θέση και η λειτουργία κουφωμάτων και οι διαστάσεις αυτών,

-όλες οι στάθμες ποδιών, κατωφλίων και υπερθύρων,

-οι θέσεις υδρορροών και ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών και εξωστών,

-οι ακριβείς και οριστικές θέσεις σταθερού εξοπλισμού, όπως υδραυλικές υποδοχές, πάγκοι εργασίας και ντουλάπια,

-ένδειξη πρόβλεψης ψευδοροφών του κτιρίου,

-σχέδιο τυπικού θαλάμου, σε κλίμακα 1:20,

-όψεις, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου,

-όλες οι όψεις του κτιρίου που κατονομάζονται με βάση τον προσανατολισμό και σε αντιστοιχία με την κλείδα,

-τα συνολικά και τα επί μέρους ύψη του κτιρίου καθώς και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου συναρτημένη με την αφετηρία μέτρησης υψών,

-η προϋπάρχουσα φυσική και τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους.

Στις τομές αναγράφονται:

-οι κατακόρυφες διαστάσεις και ειδικότερα το ελεύθερο ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό ύψος του κτιρίου σε σχέση με την αφετηρία μέτρησής του,

-οι στάθμες δαπέδων, επιπέδου μπετόν,

-οι συνολικές οριζόντιες διαστάσεις,

-ένδειξη φυσικού εδάφους (Φ.Ε.) και διαμορφωμένου εδάφους (Δ.Ε.) με διακεκομμένη και συνεχή γραμμή εδάφους στα όρια του κτιρίου,

-οι τελικές στάθμες δαπέδων και ψευδοροφών.

 1. Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις του κτιρίου, οι προσπελάσεις, οι εσωτερικές οδοί κυκλοφορίας, οι χώροι στάθμευσης, οι διαμορφώσεις ανισοϋψών επιπέδων και πρανών, με σαφή ένδειξη όλων των κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο, με τις διαστάσεις και τις στάθμες τους.
 2. Διάγραμμα σχηματικής απεικόνισης της λειτουργίας του κτιρίου με επάλληλα επίπεδα, από το κατώτατο στο ανώτατο, όπου θα φαίνονται τα περιγράμματα των τμημάτων και των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορίας με τις κατόψεις.

Το διάγραμμα θα αποδεικνύει:

-την ορθή θέση και τη λειτουργική σχέση των τμημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων,

-την τήρηση των προδιαγραφών κύριας κυκλοφορίας, οριζόντιας και κατακόρυφης, που αναφέρονται στο κεφάλαιο A.3 «Προδιαγραφές Κτιρίου» του Παραρτήματος Α΄ «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές» του ν. 4600/2019.

Ο διαχωρισμός των ειδών κυκλοφορίας θα γίνεται σε διαφορετική ένδειξη.

6.Τεχνική περιγραφή.

Γενική τεχνική περιγραφή του έργου που αναλύει την αρχιτεκτονική λύση. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται οι τακτικές λειτουργίες για τα τμήματα επεμβάσεων, αποστείρωσης, Μ.Ε.Θ., λιθοτριψίας, εξωτερικών ιατρείων, υπηρεσιών διατροφής και πλυντηρίου, καθώς και για όσα έχουν λειτουργία που επηρεάζεται από προδιαγραφές μηχανημάτων ειδικής τεχνολογίας.

 1. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης:

α) κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου με πλήρεις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων,

β) φωτογραφίες όλων των όψεων,

γ) τομές όπου θα αναγράφονται το ελεύθερο και το μεικτό ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό του κτιρίου,

δ) τεχνική περιγραφή του έργου, του τρόπου κατασκευής και των υλικών των βασικών οικοδομικών στοιχείων.

 1. Τεχνική περιγραφή υλικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4600/2019 .

Πρέπει να γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή κατά τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

α) προεργασίες,

β) σκυρόδεμα,

γ) τοιχοδομές,

δ) ξυλουργικά,

ε) μεταλλουργικά,

στ) καλύψεις,

ζ) εργασίες περιβάλλοντος χώρου.

Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα αναφέρονται ο τρόπος κατασκευής και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν επιλεγεί με βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις

τεχνικές τους ιδιότητες.

 1. Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών. Θα γίνει τεχνική περιγραφή τεχνικών κατασκευών και τελειωμάτων χώρων που απαιτούν οι κατασκευάστριες εταιρείες για ορισμένο σταθερό και κινητό εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
 2. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φάσεων κατασκευής, σε περιπτώσεις προσθηκών και επεκτάσεων, που θα περιλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της Κλινικής σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών.
 3. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας.

Β) Στατικές μελέτες:

 1. Σχέδιο θεμελίωσης, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, το οποίο θα γίνει με βάση μακροσκοπική έκθεση ή εφόσον απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα.
 2. Σχέδια ξυλοτύπων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100.
 3. Τεύχη υπολογισμών του φέροντα οργανισμού με αναφορά στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο, τις παραδοχές υπολογισμού και τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα Η/Υ.
 4. Τομές.
 5. 5. Στοιχεία και σχέδια, σε περίπτωση προσθήκης και

διαρρυθμίσεων.

Γενικές απαιτήσεις:

α) τα σχέδια, οι περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία μελέτης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών,

β) σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόμνημα με αναλυτικές παρατηρήσεις που θα διευκρινίζουν όλα τα κατασκευαστικά θέματα, όπως διάταξη οπλισμού, σειρά εργασιών και σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και σαφή ένδειξη με παραπομπή, όπου απαιτείται, στα σχέδια λεπτομερειών και στις προδιαγραφές,

γ) στο σχέδιο θεμελίωσης θα υπάρχουν επί πλέον οι αποστάσεις των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου,

δ) σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις, όπως ανεστραμμένοι δοκοί, σημεία αλλαγής στάθμης και κεκλιμένες πλάκες.

Γ) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.

 1. Προγραμματική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

α) πλήρη στοιχεία για τον καθορισμό των κλιματολογικών συνθηκών. Αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας και να περιλαμβάνουν στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχοπτώσεων και ανέμων,

β) κανονισμούς που θα ληφθούν υπόψη και βιβλιογραφία για τους υπολογισμούς,

γ) προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων,

δ) σύστημα κάθε εγκατάστασης που προβλέπεται. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές

 1. Υπολογισμοί.

Για κάθε είδος εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν υπολογισμοί για την εκτίμηση του μεγέθους παροχών –απορροών, καθώς και του μεγέθους μεγάλων κεντρικών μηχανημάτων ή συσκευών όπως λέβητες και δεξαμενές νερού.

 1. Σχέδια:

α) τοπογραφικό σχέδιο, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, στο οποίο θα φαίνεται η θέση όλων των πιθανών παροχών και απορροών, όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση και εισαγωγή πετρελαίων και ιατρικών αερίων, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον περιβάλλοντα χώρο,

β) σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων στην ίδια κλίμακα της αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε κάθε χώρο πρέπει να αναγράφεται το είδος του χώρου και οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις,

γ) σχέδια κατόψεων χώρων εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50. Στους χώρους θα φαίνεται η γενική διάταξη των μηχανημάτων που επηρεάζουν το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία τους,

δ) σχεδίαση δικτύων, θα φαίνονται στις κατόψεις κλίμακας 1:100, οι πορείες όλων των κεντρικών δικτύων με τις διαστάσεις τους. Επίσης, θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικά σημεία, όπως σε κανάλια διέλευσης εγκαταστάσεων και διαδρόμους με μεγάλο αριθμό δικτύων, σε κλίμακα 1:20, όπου θα φαίνεται η διάταξή τους. Η τοποθέτηση των δικτύων θα είναι τέτοια, ώστε να είναι επισκέψιμα και προσιτά σε συντήρηση

ε) κατόψεις θέσεων συσκευών με τα δίκτυά τους σε χαρακτηριστικούς χώρους.

Θα υπάρχουν σε κλίμακα 1:20 χαρακτηριστικοί χώροι με τις διατάξεις συσκευών δικτύων. Τέτοιοι χώροι είναι δωμάτια ασθενών, W.C. ασθενών και χώροι ακαθάρτων,

στ) κατόψεις χώρων κεντρικών μηχανημάτων, θα υπάρχουν σχέδια όλων των κεντρικών εγκαταστάσεων, όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υδροστάσια, μαγειρείο και πλυντήριο, με τις οριστικές θέσεις μηχανημάτων και συσκευών,

ζ) σχέδια και περιγραφή υπαρχόντων δικτύων σε περίπτωση προσθήκης, για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, που θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δίκτυα και μηχανήματα, θα υποβληθούν τα εξής στοιχεία:

-τεχνική περιγραφή, στην οποία θα περιγράφεται συνοπτικά η υπάρχουσα εγκατάσταση και θα δίνονται τα στοιχεία των μηχανημάτων που υπάρχουν, όπως το μέγεθος και η ηλικία τους,

-σχέδια, στα οποία θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και θα φαίνεται ποιο τμήμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης επαναχρησιμοποιείται.

 1. Τεύχη:

α) τεχνική έκθεση,

β) αναλυτικοί υπολογισμοί για κάθε είδους εγκατάσταση,

γ) τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων,

δ) προδιαγραφές όλων των συσκευών, μηχανημάτων και υλικών,

ε) τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τρόπος ελέγχου και δοκιμών.

 1. Γενικές απαιτήσεις:

α) τα σχέδια, περιγραφές και στοιχεία μελέτης για όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ιδιωτικές Κλινικές σύμφωνα με τον ν. 4600/2019 πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών,

β) αντιμετώπιση των δεσμεύσεων που επιβάλλουν η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη.

 

Οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να πληρούν τις εξής γενικές απαιτήσεις:

α) σαφήνεια σχεδίασης όπως κάνναβος, άξονες αναφοράς, σχηματική κάτοψη και τομή (κλείδα), αναγραφή χρήσης χώρων στις κατόψεις, καθώς και στάθμες επιπέδων και περιβάλλοντος χώρου,

β) ίδιος χαρακτηρισμός των επιπέδων και των τμημάτων των κτιρίων, των καννάβων και αντιστοιχία κατακόρυφων στοιχείων. Ίδια κλίμακα στις επί μέρους μελέτες

Διάκριση κλινικών

 1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και Ειδικές.
 2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1) μόνο ειδικότητας.

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Παραρτήματα του ν. 4600/2019  και ειδικότερα:

α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ και

β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων του Παραρτήματος Β΄ , τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού του Παραρτήματος Γ΄ και το προσωπικό του Παραρτήματος Δ΄ ανάλογα με τα τμήματα, τις ειδικές μονάδες, το συγκρότημα επεμβάσεων, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.

Νομικό πλαίσιο:
 1. Β.Δ. 451 (ΦΕΚ 108-Α-1962)
 2. Β.Δ. 521 (ΦΕΚ 145-Α-1963)
 3. Ν. 1579 (ΦΕΚ 217-Α-1985)
 4. Π.Δ. 247 (ΦΕΚ 93-Α-1991)
 5. Π.Δ. 517 (ΦΕΚ 202-Α-1991)
 6. Π.Δ. 154 (ΦΕΚ 73-Α-1992)
 7. Ν. 2519 (ΦΕΚ 165-Α-1997)
 8. Π.Δ. 235 (ΦΕΚ 199-Α-2000)
 9. Π.Δ.226 (ΦΕΚ 208-Α-2002)
 10. Υ.Α. Αριθμ.Υ4α/οικ.1858 (ΦΕΚ 30-Β-2005)
 11. Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 225-Α-2007)
 12. Ν. 3918 (ΦΕΚ 31-Α-2011)
 13. ΠΔ 10 (ΦΕΚ 20-Α-2016)
 14. Ν. 4461 (ΦΕΚ 38-Α- 2017)
 15. Ν. 4600 (ΦΕΚ 43-Α-2019)
Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Παραγόμενα έγγραφα: Θεώρηση Μελετών
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Παρατηρήσεις:

 

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες