Πέμπτη, 30/06/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημειών οροσήμων και στάσεων

Περιγραφή:

Πρόκειται για τη χορήγηση των Συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, στάσεων, οροσήμων ων Διανομών Αγροκτημάτων – Συν/σμών & Αναδασμών, καθώς και τεχνικών στοιχείων όπως (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) όπως αυτά προκύπτουν από το τηρούμενο στην Υπηρεσία αρχείο.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με αναφορά στα αιτούμενα τεχνικά στοιχεία προσδιορίζοντας το όνομα της Διανομής ή του Συνοικισμού ή του Αναδασμού όπου αναφέρονται τα αιτούμενα.
 2. Αποδεικτικό βεβαίωσης πληρωμής των ανταποδοτικών τελών. Το αίτημα χορήγησης παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο (κωδικούς 1606-1607-1608

1609-1610-1611) και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο συνημμένο με στην αίτησή του. [https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo]

Νομικό πλαίσιο:

Η υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 275/24066/20-02-2014 - ΦΕΚ 523Β/28-02-2014 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής).

Κόστος:
 • 1,00 € για σημεία (Χ,Υ) τριγωνομετρικά σημεία (κωδικός παραβόλου 1606)
 • 1,00 € για σημεία (Ζ) τριγωνομετρικά σημεία (κωδικός παραβόλου 1607)
 • 0,50 € για περιγραφή τριγωνομετρικών σημείων (κωδικός παραβόλου 1608)
 • 0,50 € για πολ. οδεύσεων (Χ,Υ) / ορόσημο ή στάση (κωδικός παραβόλου 1609)
 • 0,50 € για πολ. οδεύσεων (Ζ) / ορόσημο ή στάση (κωδικός παραβόλου 1610)
 • 0,50 € για τεύχη επίλυσης τριγωνισμού οδεύσεων κλπ (κωδικός παραβόλου 1611)
Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως δέκα (10) ημέρες, αναλόγως των αιτούμενων στοιχείων και του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, οροσήμων, στάσεων & λοιπών τεχνικών στοιχείων.
Χρόνος ισχύος: Δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:
 1. Τα πάσης φύσεως έξοδα αναπαραγωγής (υλικά εκτύπωσης, μαγνητικά μέσα κ.λ.π.) βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
 2. Τα στοιχεία χορηγούνται για αποκλειστική χρήση των ενδιαφερόμενων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτών στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους και η χορήγηση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους.
 3. Το χορηγούμενο υλικό σύμφωνα με την παρούσα (δηλ. την ανωτέρω αναφερθείσα) υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις περί χαρτοσήμου.
Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες